Strabisme operatie algemene info

Nederlands

Wat is strabisme?

Strabisme betekent scheelkijken. We spreken hierover als de 2 ogen niet in dezelfde richting kijken. Elk oog heeft 6 oogspieren die zorgen voor de oogbewegingen, gestuurd door de hersenen. Een scheelkijken gaat dikwijls gepaard met een lui oog. Een lui oog wordt behandeld met oogplakkers en/of bril.

Waarom een operatie?

Een operatie heeft tot doel de ogen terug recht te zetten. Er zijn soms meerdere operaties nodig om een aanvaardbare oogstand te bereiken. Een scheelkijkoperatie behandelt de positie van de ogen, maar niet een lui oog.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De oogspieren zitten aan de buitenkant van de oogbol onder de conjunctiva (bindweefsel van het oog). Tijdens de operatie wordt het bindweefsel geopend, de oogspier wordt op een haakje gezet, losgemaakt, verplaatst en terug vastgezet. Er worden hechtingen geplaatst die zelf oplossen. Vaak worden beide ogen geopereerd.
De operatie gebeurd steeds onder algemene verdoving in het kader van een daghospitalisatie. Een overnachting is meestal niet nodig.

Complicaties:

Er bestaat geen operatie zonder risico, doch de kans op complicaties is bij strabismeoperatie relatief laag. Mogelijke complicaties zijn: littekens die moeilijk genezen, ontsteking, bloeding, perforatie. Een spier kan ook terug loskomen, dit zal een bijkomende ingreep noodzakelijk maken.

Nazorg:

* De controles bij de oogarts vinden plaats na 1 week en na 1 maand.
* Er worden druppels voorgeschreven (Maxitrol of Tobradex). De eerste week moeten die 4x/d in het geopereerde oog gedruppeld worden. Ze zullen erna afgebouwd worden over 1 maand.
* De eerste week is het belangrijk dat de oogjes proper blijven (opletten met water in de ogen, handjes goed wassen, best 5 dagen niet naar school/crèche).
* Er mag 3 weken niet gezwommen worden.
* Irritatie aan de ogen, zwelling, dubbelzien kunnen enkele dagen aanhouden. Het duurt enkele weken voor de roodheid helemaal is verdwenen.

Frans

Qu'est ce qu'un strabisme?

Strabisme signifie que le patient louche. Nous parlons d’un strabisme lorsque les 2 yeux ne regardent pas dans le même sens. Chaque œil à 6 muscles qui le font bouger, conduit par le cerveau. Un strabisme est souvent lié à un œil paresseux. Nous traitons cette œil paresseux par l’occlusion du bon œil et/ou des lunettes.
 
Pourquoi une intervention?

L’opération à comme but de remettre les yeux droit. Parfois plusieurs interventions sont nécessaire afin d’obtenir un résultat satisfaisant. Une opération de strabisme consiste à traiter la positon et non la correction d’un œil paresseux.
 
Que ce passe-t-il à l’opération?

Les muscles des yeux se trouvent à l’extérieur du globe oculaire en dessous de la conjonctive. (Membrane muqueuse). Durant l’intervention nous pénétrons la conjonctive, le muscle oculaire est attaché par un petit crochet puis détaché, déplacé pour être remis à sa bonne place. Quelques points de sutures seront placés et se résorberont tous seul. Souvent les 2 yeux sont opérés. L’intervention se déroule sous anesthésie totale à l’hôpital du jour. Bien souvent une nuit à l’hôpital n’est pas nécessaires.

Complications:

Il n’existe aucune intervention sans risque, une opération de strabisme ne comporte pratiquement pas de risques. Les éventuelles complications peuvent être, des cicatrices qui se guérissent mal ou difficilement, infection, saignements, perforation. Il est possible qu’un muscle se détache, une nouvelle intervention sera à envisager.
 
Suivi:

* Contrôle chez votre ophtalmologue après 1 semaine et 1 mois.
*Des gouttes à appliquer (Maxitrol of Tobradex). La première semaine 4x/j dans l’œil opéré. Diminuer les gouttes progressivement sur 1 mois.
* La première semaine il est très important de garder les yeux propres (faires attention avec de la l’eau dans les yeux, avoir une bonne hygiène des mains, pas de crèche / école durant 5 jours).
* Pas de piscine durant 3 semaines.
*Une irritation, un gonflement, avoir une vision double peuvent se manifesté les premièrs jours. Après quelques semaines la rougeur disparait complètement.